10/08/2023

Kế hoạch giáo dục năm học 2023 - 2024

Trường THPT Vĩnh Viễn xây dựng Kế hoạch giáo dục năm học 2023 - 2024 như sau...
03/07/2023

Cam kết chất lượng giáo dục của Trường trung học phổ thông Vĩnh Viễn, năm học 2023 - 2024

Trường trung học phổ thông Vĩnh Viễn cam kết chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024
03/07/2023

Công khai thông tin chất lượng giáo dục của Trường trung học phổ thông Vĩnh Viễn, năm học 2023 - 2024

Trường trung học phổ thông Vĩnh Viễn công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024 như sau...
25/04/2023

Kế hoạch thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10 - năm học 2023-2024

Trường THPT Vĩnh Viễn xây dựng Kế hoạch định hướng tư vấn lựa chọn tổ hợp môn cho việc thực hiện chương trình lớp 10 năm học 2023 – 2024 như sau...
10/10/2022

Qui tắc ứng xử nơi công cộng

Quy chế này áp dụng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh Trường THPT Vĩnh Viễn...
07/10/2022

Quyết định về việc ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2022 - 2023

Căn cứ Kế hoạch năm học 2022-2023 của trường THPT Vĩnh Viễn. Nay ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2022 - 2023...
07/10/2022

Kế hoạch công tác giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2022 – 2023

Căn cứ Hướng dẫn số 3517/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2022 của Sở Giáo dục – Đào tạo về Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2022-2023; Căn cứ Kế hoạch năm học 2022 - 2023 của trường THPT Vĩnh Viễn; Trường THPT Vĩnh Viễn xây dựng Kế hoạch Công tác chính trị tư tưởng năm học 2022-2023 như sau...
22/09/2022

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2022 - 2023

Công tác kiểm tra nội bộ là hoạt động thường xuyên trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng giáo dục, đánh giá đội ngũ cán bộ - giáo viên – nhân viên, tạo điều kiện cho các cá nhân, tập thể tuân thủ đúng các quy định pháp luật, quy chế của ngành, động viên khen thưởng kịp thời, hướng dẫn giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ...
19/09/2022

Kế hoạch năm học 2022 - 2023

Kế hoạch năm học 2022 - 2023 của Trường THPT Vĩnh Viễn như sau...
24/06/2022

CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2022 – 2023

Các khoản thu trong năm 2022-2023 của Trường THPT Vĩnh Viễn
  • 1