Kế hoạch công tác giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2022 – 2023

10/10/2023

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT VĨNH VIỄN

Số:……../KH-THPT.VV           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2022

KẾ HOẠCH

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2022 – 2023


Căn cứ Hướng dẫn số 3517/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2022 của Sở Giáo dục – Đào tạo về Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2022-2023;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2022 - 2023 của trường THPT Vĩnh Viễn;

          Trường THPT Vĩnh Viễn xây dựng Kế hoạch Công tác chính trị tư tưởng năm học 2022-2023 như sau:

I. Mục tiêu

     - Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh (CB-GV-NV và HS) có tư tưởng chính trị ổn định, lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, phát luật của Nhà nước, các quy định của ngành;

     - Xây dựng dội ngũ có chuẩn mực sư phạm, có phẩm chất đạo đức tốt, lòng vị tha, nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ, tương trợ, hợp tác trong thế giới hội nhập;

     - Giào dục tình yêu quê hương, đất nước, ứng xử có văn hóa, rèn luyện bản thân, không ngừng tự học để nâng cao trình độ, chủ động trước những thông tin lệch lạc, chia rẽ của kẻ xấu.

 II. Nhiệm vụ trọng tâm

Trong năm học 2022 – 2023, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác chính trị tư tưởng linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế; chuẩn bị đầy đủ các phương án tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện để tạo điều kiện học tập, rèn luyện, tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, kiến thức pháp luật, ý thức công dân và hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao nhằm đảm bảo:

+ Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt khó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023;

+ CB – GV – NV và HS được chăm sóc, bảo vệ và an toàn, có biện pháp phòng, chống và ứng phó với tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, an tâm, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện trong năm học 2022-2023 trong môi trường thuận lợi để được giáo dục toàn diện, rèn luyện và phát triển bản thân.

III. Nội dung và giải pháp thực hiện

          1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử

          - Tăng cường quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường nề nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng.

          - Nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của CB – GV – NV và HS; kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng và những khó khăn, bức xúc của các cá nhân, tập thể ảnh hưởng không tốt đến khối đoàn kết, thống nhất tại nhà trường.

          - Tăng cường tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân trong mỗi cơ sở giáo dục, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV”.

          - Có kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW trong năm 2022.

          - Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở tại nhà trường theo chỉ đạo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ - giáo viên – nhân viên phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

          - Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

          - Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong đơn vị; thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020-2025” của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa, phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa của đội ngũ CB – GV – NV và HS góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

          - Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; ngăn ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi tiêu cực, thiếu tính giáo dục và tăng cường sử dụng các biện pháp giáo dục, kỷ luật tích cực; hướng đến xây dựng “trường học hạnh phúc” thông qua nhiều hoạt động định hướng tư tưởng học sinh, giáo dục học sinh, chia sẻ, truyền cảm hứng cho học sinh, nhắc nhở, rèn luyện học sinh thay vì kỷ luật học sinh,…

          - Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU góp phần giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; giữ gìn môi trường học đường “Xanh - Sạch - Đẹp”. Tất cả các cơ sở giáo dục phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí và đạt chứng nhận “Trường học Xanh”.

          - Tổ chức có hiệu quả hoạt động của Đoàn nhằm xây dựng các môi trường, các hoạt động để học tập, rèn luyện và khẳng định bản thân,… góp phần ngày càng quan trọng hơn trong giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân cho học sinh; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ trợ lý thanh niên, Bì thư chi đoàn, đoàn viên.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật

          - Xây dựng và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2021-2022; Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, năm 2022;… nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.  Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục kiến thức pháp luật và ý thức công dân cho học sinh; giáo dục những hiểu biết cơ bản về pháp luật, biết sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

          - Chú trọng đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ CB – GV – NV và HS bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thu hút học sinh tham gia; đặc biệt, khai thác sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, công nghệ hiện đại, internet, hội thi, phong trào văn thể mỹ… để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, phổ biền, giáo dục pháp luật.

          - Cập nhật, rà soát, bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới, quy định cần thiết cho đội ngũ.

3. Công tác tư vấn tâm lý, công tác xã hội trong trường học và hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

          - Có kế hoạch tư vấn tâm lý học đường, đặc biệt hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tư vấn học đường. Mỗi thầy cô là nhà tư vấn, nhà tâm lý giáo dục cho các em.

          - Xây dựng và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong năm học 2021-2022; đảm bảo các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo quy định. 

          - Lồng ghép, tích hợp vừa giảng dạy kiến thức chuyên môn vừa rèn luyện và hình thành những kỹ năng thiết yếu, hữu ích, hỗ trợ tốt cho hoạt động học tập, quá trình trưởng thành của học sinh.

          - Thường xuyên tham gia bồi dưỡng, tập huấn để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục, giảng dạy các kỹ năng sống cho học sinh.          

4. Công tác an ninh trật tự, an toàn trường học

          - Đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục trên địa bàn Thành phố.

          - Phối hợp với chính quyền địa phương, công an phường triển khai tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường phổ thông và Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục.

          - Có kế hoạch và các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Chú trọng công tác giáo dục kỷ luật tích cực, kỹ năng xử lý tình huống mâu thuẫn trong học sinh. Từng bước áp dụng các mô hình “Xây dựng mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học”, “Trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng”.

          - Triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học. Giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn, văn hóa giao thông và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn giao thông, tháng 9/2021. Công tác giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.

          - Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn trong nhà trường.

5. Công tác y tế trường học

          - Trong điều kiện diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, kịp thời các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các cấp, ngành. Tuyệt đối không chủ quan, lơi lỏng; cần chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, xây dựng kế hoạch, kịch bản, đề ra các giải pháp hữu hiệu sẵn sàng, kịp thời ứng phó với các tình huống dịch bệnh.

          - Đảm bảo tốt công tác vệ sinh phòng dịch; tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn công tác y tế trường học. Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội các cấp tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện Bảo hiểm y tế HSSV, bảo đảm quyền lợi được chăm sóc sức khỏe ban đầu của HSSV trong trường học. Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT.

          - Bảo đảm an toàn thực phẩm trong nhà trường. Thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, nâng cao sức khỏe cho đội ngũ.

6. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao học đường

          - Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ trong nhà trường góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc, hướng tới các giá trị Chân - Thiện - Mỹ. Chăm lo, phát triển thể chất, tinh thần và tạo điều kiện thuận lợi để cho học sinh phát triển toàn diện.

          - Tổ chức nhiều hoạt động thể thao rèn luyện ý thức, hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể theo thường xuyên và góp phần cải thiện thể trạng, nâng cao sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh.

          Trên đây là toàn bộ Kế hoạch công tác Chính trị tư tưởng năm học 2022-2023 của trường THPT Vĩnh Viễn, đề nghị toàn thể CB-GV-NV và HS nghiêm chỉnh thực hiện Kế hoạch này./.

Nơi nhận:

SGD-ĐT (để báo cáo)
Dán thông báo tại PGV,
Thông tin trên trang web của trường;
Lưu VT./.

 KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thành

  • (Có 1 bình chọn)

CLB Bóng bàn Trường THPT Vĩnh Viễn thông báo cho tất cả học sinh của Trường được sử dụng bàn để luyện tập và vui chơi miễn phí...
Trường THPT Vĩnh Viễn cần tuyển bổ sung Giáo viên quản nhiệm cho năm học 2024-2025, chi tiết như sau...
Trường THPT Vĩnh Viễn xây dựng Kế hoạch giáo dục năm học 2023 - 2024 như sau...
Trường THPT Vĩnh Viễn xây dựng Kế hoạch định hướng tư vấn lựa chọn tổ hợp môn cho việc thực hiện chương trình lớp 10 năm học 2023 – 2024 như sau...
Quy chế này áp dụng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh Trường THPT Vĩnh Viễn...
Căn cứ Kế hoạch năm học 2022-2023 của trường THPT Vĩnh Viễn. Nay ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2022 - 2023...