22/09/2022

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2022 - 2023

Công tác kiểm tra nội bộ là hoạt động thường xuyên trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng giáo dục, đánh giá đội ngũ cán bộ - giáo viên – nhân viên, tạo điều kiện cho các cá nhân, tập thể tuân thủ đúng các quy định pháp luật, quy chế của ngành, động viên khen thưởng kịp thời, hướng dẫn giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ...
19/09/2022

Kế hoạch năm học 2022 - 2023

Kế hoạch năm học 2022 - 2023 của Trường THPT Vĩnh Viễn như sau...
24/06/2022

CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2022 – 2023

Các khoản thu trong năm 2022-2023 của Trường THPT Vĩnh Viễn
22/06/2022

Thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10 Năm học 2022-2023

Trường THPT Vĩnh Viễn xây dựng Kế hoạch định hướng tư vấn lựa chọn tổ hợp môn cho việc thực hiện chương trình lớp 10 năm học 2022-2023 như sau...