Năm học 2023-2024

10/09/2023

Công khai thu chi tài chính

Năm học 2023-2024

Học phí, chi phí bán trú, nội trú / tháng

LỚP

Hai buổi

PV. Bán trú

PV. Bán nội trú

PV. Nội trú

Phụ thu ngày T7, CN

10

2.400.000

1.100.000

2.100.000

4.000.000

150.000đ/tuần

11

3.000.000

1.100.000

2.100.000

4.000.000

150.000đ/tuần

12

3.200.000

1.100.000

2.100.000

4.000.000

150.000đ/tuần

Đặc biệt năm 2023 - 2024 học phí lớp 10 trong tháng 7, tháng 8 là 600.000 đ /tháng.
  • (Có 1 bình chọn)

PHỤ TRÁCH TUYỂN SINH

☎ Cô Loan: 0903 999 610

☎ Cô Sương: 0983 194 920