Kế hoạch thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10 - năm học 2023-2024

10/10/2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT VĨNH VIỄN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

Số: KH-THPT.VV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10

Năm học: 2023-2024


Căn cứ thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ công văn số 1652/SGDĐT-GDTrH ngày10/4/2023 của Sở GD-ĐT TPHCM;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng trường và BGH ngày …./…./2023;

Căn cứ Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Bộ Giáo dục – Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018;

Căn cứ vào thực tế về đội ngũ giáo viên, điều kiện CSVC của trường trong năm học 2023 – 2024;

Trường THPTVĩnh Viễn xây dựng Kế hoạch định hướng tư vấn lựa chọn tổ hợp môn cho việc thực hiện chương trình lớp 10 năm học 2023 – 2024 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1.1.Mục đích

- Nhằm phổ biến rộng rãi đến cha mẹ học sinh và học sinh về chỉ tiêu tuyển sinh, nguồn lực giáo viên và dự kiến kế hoạch xây dựng các tổ hợp môn lựa chọn, chuyên đề học tập, số lớp tương ứng tại trường THPTVĩnh Viễn;

- Nhằm tạo điều kiện để học sinh có thể cân nhắc, lựa chọn khi quyết định đăng kí tuyển sinh vào trường THPTVĩnh Viễnphù hợp với định hướng nghề nghiệp của bản thân.

1.2.Yêu cầu

- Kế hoạch thực hiện chương trình lớp 10 được xây dựng căn cứ trên nguồn lực giáo viên, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của nhà trường; Số tổ hợp và số lớp/mỗi tổ hợp do nhà trường quyết định bảo đảm sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường và đáp ứng cao nhất nguyện vọng của học sinh.

- Dự kiến Kế hoạch thực hiện chương trình lớp 10 được xây dựng có tính mở, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện sau khi có kết quả tuyển sinh lớp 10 và cho học sinh đăng kí nguyện vọng.

2. Nội dung

2.1. Chỉ tiêu tuyển sinh, kế hoạch phân lớp

Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh được giao năm học 2023-2024: …học sinh

Số lớp dự kiến tuyển sinh: 08

2.2. Đội ngũ giáo viên

Tổng số giáo viên: 34 trong đó:

Stt

Bộ môn

Số lượng GV

Ghi chú

Toán

4

Ngữ văn

4

Tiếng Anh

2

Tin học

1

Vật lý

3

Hóa học

4

Sinh học

2

Lịch Sử

2

Địa

2

GDCD

2

QDQP

1

QDTC

2

Công nghệ

1

Nghề

1

Trải nghiệm-HN

3

TC

34

3. Nội dung chương trình và kế hoạch giáo dục cấpTHPT năm 2018

3.1. Nội dung giáo dục

a) Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc:

Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Lịch sử, GD thể chất; GDQP và AN; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương.

b) Các môn học lựa chọn gồm 4 nhóm môn:

Địa lí, GD kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật.

c) Các chuyên đề học tập:

Chuyên đề học tập là nội dung giáo dục dành cho học sinh trung học phổ thông, nhằm thực hiện yêu cầu phân hoá sâu, giúp học sinh tăng cường kiến thức và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết một số vấn đề của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp.

Thời lượng dành cho mỗi chuyên đề học tập là 10 tiết hoặc 15 tiết; tổng thời lượng dành cho cụm chuyên đề học tập của một môn học là 35 tiết/năm học. Ở mỗi lớp 10, 11, 12, học sinh chọn 3 cụm chuyên đề học tập của 3 môn học phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.

Các trường có thể xây dựng các tổ hợp môn học từ 3 nhóm môn học và chuyên đề học tập nói trên để vừa đáp ứng nhu cầu của người học vừa bảo đảm phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường.

Các môn học tự chọn:Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2. Dự kiến dạy Ngoại ngữ 2 bộ môn Tiếng Pháp

3.2. Thời lượng giáo dục

Nội dung giáo dục

Số tiết/năm học/lớp

Môn học bắt buộc(6)

Ngữ văn

105

Toán

105

Ngoại ngữ 1

105

Lịch sử

52

Giáo dục thể chất

70

GDQPvàAN

35

Môn học lựa chọn

Địa lí

70

GD kinh tế và pháp luật

70

Vật lí

70

Hoá học

70

Sinh học

70

Công nghệ

70

Tin học

70

Âm nhạc

70

Mĩ thuật

70

Chuyên đề học tập lựa chọn(3 cụm chuyên đề)

105

Hoạt động GD bắt buộc

Hoạt động trải nghiệm, HN

105

Nội dung GD bắt buộc của địa phương

35

Môn học tự chọn

Tiếng dân tộc thiểu số

105

Ngoại ngữ 2

105

Tổng số tiết học/năm học(trừcác môn học tự chọn)

1015

Số tiết họcTB/tuần(không kể các môn học tự chọn)

29

4. Dự kiến số lớp theo các tổ hợp môn lựa chọn, chuyên đề học tập

TT

Tổ hợp môn lựa chọn

Số lớp

SL học sinh

Chuyên đề học tập

Phương án tuyển sinh xếp lớp

1

- Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học

1

40

Toán;

Văn;

Xét tổng điểm qua khảo sát đầu năm kết hợp với nguyện vọng học sinh

2

- Vật lý, Tin học, Địa lý, GD Kinh tế pháp luật

1

40

Toán;

Văn;

GDKTPL

Xét tổng điểm qua khảo sát đầu năm kết hợp với nguyện vọng học sinh

3

- Vật lý, Hóa học, Âm nhạc, Tin học

1

40

Toán;

Văn;

Xét tổng điểm qua khảo sát đầu năm kết hợp với nguyện vọng học sinh

4

Vật lý, Hóa học, Âm nhạc, Công nghệ

1

40

Toán;

Văn;

Xét tổng điểm qua khảo sát đầu năm kết hợp với nguyện vọng học sinh

5

- Địa lí, GDKTPL, Hóa, Tin học

1

40

Toán;

Văn;

Sử.

Xét tổng điểm qua khảo sát đầu năm kết hợp với nguyện vọng học sinh

6

- Địa lí, GDKTPL, Vật lý, Tin học

1

40

Toán;

Văn;

Sử

Xét tổng điểm qua khảo sát đầu năm kết hợp với nguyện vọng học sinh

7

Địa lý, GDKTPL, Âm nhạc, Tin học

1

40

Toán;

Văn;

GDKTPL

Xét tổng điểm qua khảo sát đầu năm kết hợp với nguyện vọng học sinh

8

Địa lý, GDKTPL, Âm nhạc, Công nghệ

1

40

Toán;

Văn;

GDKTPL

Xét tổng điểm qua khảo sát đầu năm kết hợp với nguyện vọng học sinh

5. Cách tổ chức lớp học

Mỗi học sinh đăng ký nguyện vọng (NV1, NV2) về việc chọn tổ hợp môn. Mỗi tổ hợp môn phải có tối thiểu 26học sinh đăng kí thì nhà trường mới tổ chức lớp học. Nếu số lượng học sinh đăng kí ít hơn 26thì nhà trường không tổ chức lớp học đó và học sinh sẽ phải học nguyện vọng 2.Dựa vào thực tế có thể điều chỉnh cho phù hợp nguyện vọng học sinh và khả năng nhà trường.

Nhà trường sẽ cập nhật và công khai số nguyện vọng đăng ký hàng ngày để học sinh biết số lượng nguyện vọng đăng ký trong tổ họp mình để từ đó có sự điều chỉnh hoặc đăng ký lại nguyện vọng cho phù hợp.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chương trình lớp 10 năm học 2023-2024 của trường THPTVĩnh Viễn;Kế hoạch có thể được điều chỉnh để phù hợp với nguyện vọng của học sinh sau khi trúng tuyển vào lớp 10 của trường.

6. Danh mục, mua sắm sách giáo khoa năm học 2023 – 2024

STT

TÊN SÁCH

1

Toán 10 - Chân Trời Sáng Tạo

2

Lý 10 - Chân Trời Sáng Tạo

3

Hóa 10 - Chân Trời Sáng Tạo

4

Sinh 10 - Chân Trời Sáng Tạo

5

Văn 10 - Chân Trời Sáng Tạo

6

Sử 10 - Chân Trời Sáng Tạo

7

Địa 10 - Chân Trời Sáng Tạo

8

Tin 10 – Kết Nối Tri Thức với Cuộc Sống

9

GD Kinh tế Pháp luật 10 - Chân Trời Sáng Tạo

10

Anh Văn 10 –Friends Global

11

Công nghệ 10 - Kết Nối Tri Thức với Cuộc Sống

12

Âm nhạc 10 - Chân Trời Sáng Tạo

13

Mỹ thuật 10 - Kết Nối Tri Thức với Cuộc Sống

7. Công tác thư viện, thiết bị, thực hành

7.1. Triển khai thực hiện Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Bộ GD&ĐT về ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

- Thư viện đảm bảo được yêu cầu kỹ thuật về nền và sàn. Cửa ra vào và cửa sổ phù hợp với hệ thống chiếu sáng hiện hành, đáp ứng được yêu cầu chiếu sáng tự nhiên, thông gió thoáng khí cho phòng nhưng vẫn che chắn được mưa hắt.

- Trường đã bổ sung đầy đủ sách theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thường xuyên xử lý mối mọt để bảo quản tài liệu.

- Thư viện được bố trí tại tầng trệt gần khu lớp học, thuận lợi cho việc tiếp cận và sử dụng của học sinh, giáo viên. Đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy.

7.2. Rà soát lập Kế hoạch mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu

- Nhà trường đang lập Kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu theo danh mục đính kèm Thông tư 39/2022/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

7.3. Nâng cao chất lượng thực hành, thí nghiệm.

- Trường khai thác nguồn học liệu trên internet, kho tài liệu số để lấy hình ảnh minh họa hoặc video làm thực hành, thí nghiệm ảo và sử dụng thật hiệu quả thiết bị, đồ dùng dạy học sẳn có.

8. Thực hiện các Đề án, Kế hoạch của Thành phố

8.1. Đề án Giáo dục thông minh và học tập suốt đời: Tiếp cận đề án giáo dục thông minh, tăng cường các cơ sở vật chất để đảm bảo việc thực hiện các đề án, các kế hoạch.

8.2. Đề án dạy học Tin học theo chuẩn quốc tế: Tăng cường trang bị cơ sở vật chất từng bước đồngbộ và hiệu quả trong thực hiện đề án.

Nơi nhận:

- Sở GD-ĐT (b/c);

- Đăng trên trang Website của trường;

- Phổ biến cho CMHS và HS;

- Lưu: VT./.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Hồng Danh

  • (Có 1 bình chọn)

CLB Bóng bàn Trường THPT Vĩnh Viễn thông báo cho tất cả học sinh của Trường được sử dụng bàn để luyện tập và vui chơi miễn phí...
Trường THPT Vĩnh Viễn cần tuyển bổ sung Giáo viên quản nhiệm cho năm học 2024-2025, chi tiết như sau...
Trường THPT Vĩnh Viễn xây dựng Kế hoạch giáo dục năm học 2023 - 2024 như sau...
Quy chế này áp dụng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh Trường THPT Vĩnh Viễn...
Căn cứ Kế hoạch năm học 2022-2023 của trường THPT Vĩnh Viễn. Nay ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2022 - 2023...
Căn cứ Hướng dẫn số 3517/SGDĐT-GDTrH ngày 06/9/2022 của Sở Giáo dục – Đào tạo về Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2022-2023; Căn cứ Kế hoạch năm học 2022 - 2023 của trường THPT Vĩnh Viễn; Trường THPT Vĩnh Viễn xây dựng Kế hoạch Công tác chính trị tư tưởng năm học 2022-2023 như sau...